Vergunning Bomen Kappen

Of u een kapvergunning nodig heeft staat te lezen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op de website van uw gemeente en is tevens te zien via het Omgevingsloket Online. Steeds meer gemeentes schaffen de kapvergunning (tegenwoordig “Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstand”) voor bomen binnen de bebouwde kom af. Vaak hanteren gemeentes een lijst met waardevolle bomen. Ook bomen die in tuinen van particulieren staan. Deze bomen mogen dan niet zonder vergunning worden gekapt. Soms is er een plattegrond waarop de vergunningvrije gebieden staan aangegeven. Raadpleeg de website van uw gemeente of er nog een kapvergunning nodig is, of er een lijst met waardevolle bomen is, en doe de vergunningscheck hieronder.

Als u de vergunning wilt aanvragen, dan dient u ook een plattegrond bij te leveren.


boom tips
Via kadastralekaart.com of kadasterloep.nl kunt u gratis een plattegrond van uw perceel krijgen waarop u dan uw boom(en) kunt aangeven.


Als u een herplantingsplicht in uw gemeente heeft, dan dient u aan te geven welke soort en hoogte boom u wilt gaan aanplanten in plaats van de gekapte boom.
Een heel handige bomenkiezer vindt u op www.BomenWijzer.be of VdBom

De Wet Natuurbescherming

Bij het kappen van bomen moet altijd rekening worden gehouden met de Wet Natuurbescherming (vroeger Flora en Faunawet). Het komt er in het kort op neer dat u rekening houdt met beschermde dieren en planten. Dat betekent ook dat wanneer er zich bijvoorbeeld een vogelnestje bevindt in de boom die u van plan bent te kappen, u dat niet mag doen als er eitjes of jongen in het vogelnestje aanwezig zijn.

De vergunningcheck online

Via het omgevingsloket kunt u kijken of een kapvergunning nodig is door eenvoudig uw postcode en huisnummer in te vullen.

Maar let op: soms komt de tekst in het Omgevingsloket online niet overeen met de tekst in de Algemene Plaatselijk Verordening (APV) op de website van de gemeente! Het is daarom raadzaam om ook de APV te raadplegen op de website van de gemeente.

Boomstronk wegfrezen? Graafmelding bij Het Kadaster doen.

Iedereen die machinale graafwerkzaamheden gaat of laat verrichten, is wettelijk verplicht een “Graafmelding” te doen bij het Kadaster. Het maakt hierbij niet uit hoe diep u gaat graven. Na de graafmelding ontvangt u digitaal informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen. U gebruikt deze informatie om zorgvuldig te kunnen graven. De kabel- en leidinginformatie moet op locatie aanwezig zijn als de graafwerkzaamheden plaatsvinden. Hoe u een graafmelding doet, leest u bij ‘Doe een melding’. De Graafmelding kunt u tussen de 20 dagen en 5 dagen voor aanvang van de werkzaamheden doen. PAS OP: Er zijn veel websites die zich voordoen als Het Kadaster, en die de KLIC of Graaf Melding voor veel meer geld doen dan nodig is.

Klik op onderstaand logo voor de juiste website:

KLIC of Graafmelding doen bij het Kadaster
KLIC of Graafmelding doen bij het Kadaster

Voorbeelden vergunningsregels bomen kappen

Op 15 augustus 2017 waren de regels voor een aantal gemeenten als volgt:

Boom kappen in Alkmaar

U heeft een vergunning nodig als:

 • de boom of houtopstand een monumentale- of waardevolle boom is, zoals omschreven in artikel 3 van de Bomenverordening Alkmaar 2017;
 • de boom of houtopstand geen particulier eigendom is en de boom een grotere dwarsdoorsnede heeft dan 20 centimeter gemeten op 1 meter 30 boven het maaiveld. Heeft de boom meerdere stammen, meet dan de dikste stam;
 • de boom of houtopstand particulier eigendom is, in de stad (PDF 136 kB) op een perceel staat dat groter is dan 200m2, de boom een grotere dwarsdoorsnede heeft dan 20 centimeter op 1  meter 30 boven het maaiveld. Heeft de boom meerdere stammen, meet dan de dikste stam.

Meer informatie op de website van de gemeente Alkmaar.

Monumentale bomen

Kijk op lijst monumentale en waardevolle bomen in gemeente Alkmaar (PDF 2MB).

Boom kappen in Amsterdam

U hebt een kapvergunning nodig in deze situaties:

 • Als u bomen en struiken gaat kappen, snoeien (bij meer dan 20%) en bij de eerste keer knotten. Voor bomen die jaarlijks worden geknot, hebt u geen vergunning nodig.
 • Als u bomen en struiken gaat verwijderen en verplaatsen.
 • Bij mogelijke schade aan bomen en struiken. Wanneer u gaat bouwen, uitbreiden of kabels en leidingen gaat verleggen en daardoor een beschadiging kan plaatsvinden aan de boom of de wortels.

Bij welke bomen en struiken?
Als eigenaar van een boom vraagt u een kapvergunning aan. U hebt een vergunning nodig als de dikte van de stam op 1,30 meter hoogte een omtrek heeft van minimaal 31 centimeter. Is uw boom of struik dunner dan 31 centimeter dan hoeft u geen vergunning aan te vragen.
Meer informatie op de website van de gemeente Amsterdam

Boom kappen in Apeldoorn

U hebt voor bomen binnen een vergunningvrij gebied (zie de witte gebieden op op de Groenstructuurkaart), géén vergunning nodig voor het kappen tenzij het een bijzondere boom betreft.
Meer informatie op de website van de gemeente Apeldoorn

Boom kappen in Beverwijk

U hoeft geen vergunning meer aan te vragen wanneer u een boom in uw tuin wilt kappen. Betreft het een boom die op de “bomenlijst” voorkomt dan kunt u de gemeente vragen om deze van de bomenlijst te halen.
Meer informatie op de website van de gemeente Beverwijk.

Boom kappen in Deventer

U heeft een omgevingsvergunning kap nodig als de boom of struik een stamomtrek heeft van 0,75 m of groter, gemeten op 1,3 m hoogte vanaf de grond.
Meer informatie op de website van de gemeente Deventer

Boom kappen in Haarlem

U hoeft geen omgevingsvergunning voor kappen aan te vragen als:

 • de dwarsdoorsnede van de boom op 1.30 meter hoogte kleiner is dan 20 cm
 • uw achtertuin kleiner is dan 100 m2 en de bomen niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

Meer informatie op de website van de gemeente Haarlem.

Boom kappen in Heerhugowaard

In de meeste gevallen is een kapvergunning niet meer nodig. Als u een boom (of laanbeplanting) wilt kappen hoeft u alleen nog te kijken op de lijst “Monumentale bomen Heerhugowaard” en het stappenplan te volgen om te kijken welk traject voor u van toepassing is.
Meer informatie op de website van de gemeente Heerhugowaard.

Boom kappen in Hilversum

Algemeen

De gemeente Hilversum kent regels voor het vellen van bomen. Voor bomen die, gemeten op een hoogte van 1,30 meter boven de grond, een stamdiameter hebben van 20 centimeter of meer, is een omgevingsvergunning voor het vellen vereist. Dit geldt zowel voor bomen op particulier terrein als voor bomen in de openbare ruimte

Dode bomen

Dode bomen vallen niet onder het velverbod met dien verstande dat het vellen van een dode boom vier weken voor de voorgenomen datum van vellen gemeld moet worden bij de gemeente. Pas nadat het bevoegd gezag heeft getoetst en toestemming heeft gegeven, mag een dode boom worden geveld.

Amerikaanse vogelkers

De Amerikaanse vogelkers valt niet onder het velverbod met dien verstande dat het vellen van een Amerikaanse vogelkers vier weken voor de voorgenomen datum van vellen gemeld moet worden bij de gemeente. Pas nadat het bevoegd gezag heeft getoetst en toestemming heeft gegeven, mag een Amerikaanse vogelkers worden geveld.

Noodvelling

Indien het bevoegd gezag constateert dat er sprake is van direct gevaar of vergelijkbaar spoedeisend belang dan kan het bevoegd gezag op grond van artikel 6.2 Wabo bepalen dat de omgevingsvergunning direct na bekendmaking aan de eigenaar in werking treedt. In geval van spoed kan het bevoegd gezag de bekendmaking aan de eigenaar of gemachtigde telefonisch of mondeling mededelen. Er kan dan direct tot noodvelling worden overgegaan.

Aan een omgevingsvergunning voor een noodvelling wordt een voorschrift tot herplant verbonden.

Meer informatie op de website van de gemeente Hilversum.

Boom kappen in Purmerend

Een kapvergunning is alleen nodig als de betreffende boom op de bomenlijst staat. Op de bomenlijst staan alle bomen die we in principe willen behouden. Deze bomen mogen alleen in zeer uitzonderlijke gevallen en onder bepaalde voorwaarden gekapt worden. Bomen die niet op de lijst staan, kunnen zonder vergunning gekapt worden. Voor Iepen gelden speciale regels in verband met de Iepziekte.
Meer informatie op de website van de gemeente Purmerend.

Boom kappen in Utrecht

U hebt een ‘omgevingsvergunning kappen bomen’ nodig als:

 • de stam van de boom een doorsnede heeft van meer dan 15 cm (gemeten op 1,30 meter hoogte)
 • de boom ouder is dan 50 jaar en op een perceel staat dat groter is dan 300 m2

LET OP! De kosten voor een vergunning zijn in Utrecht uitzonderlijk hoog:
De vergunning kost € 540,85 voor 1 tot en met 5 bomen. Voor elke extra boom komt er
€ 15,00 bij.
Meer informatie op de website van de gemeente Utrecht.

Boom kappen in Zaanstad

Voor een boom die op eigen grond staat, is alleen een vergunning nodig als de boom in de gemeentelijke lijst van waardevolle bomen staat. U moet zich wel houden aan de flora en fauna wet. De gemeente Zaanstad hanteert de gedragscode flora fauna van Amsterdam. Als u een woning huurt, dan moet u contact opnemen met de woningbouwvereniging.
Meer informatie op de website van de gemeente Zaanstad.

Boom kappen in Zeist

U hoeft niet voor alle bomen een kapvergunning aan te vragen. Wanneer dat wel en niet nodig is, staat in de bomenverordening. U hoeft geen kapvergunning voor particuliere bomen aan te vragen als die boom buiten de groene gebieden staat. Zie hiervoor de Groene kaart

Binnen de groene gebieden hoeft u geen kapvergunning aan te vragen voor:

 • een dode boom
 • een boom die op 1,30 meter hoogte een omtrek heeft van minder dan 80 centimeter
 • de volgende boomsoorten:
  • berken
  • wilgen en populieren die niet geknot zijn
  • schubconiferen met een stamomtrek van minder dan 1,50 meter (gemeten op een hoogte van 1,30 meter) die behoren tot de soorten:
   • Chamaecyparis (schijncypres)
   • xCupressocyparis (leylandcypres)
   • Platycladus (Japanse levensboom)
   • Thuja (levensboom)
   • Thujopsis (Hiba cypres)