De Kapvergunning

Officieel: “Omgevingsvergunning kappen”.

Soms heeft u voor het kappen van uw boom een kapvergunning nodig. Waarom zult u vragen, het is toch MIJN boom? De wetgever ziet dat anders: door zijn functie is een boom een “algemeen nut”. De regels voor het kappen van bomen verschillen sterk per gemeente. Steeds meer gemeenten schaffen de kapvergunning af en maken een lijst met waardevolle bomen, die vaak in particuliere tuinen staan, die men wenst te behouden. Soms mag je in een kleine tuin een boom kappen zonder vergunning als die niet zichtbaar is vanaf de openbare weg. Soms mag je een dunne boom wel zonder vergunning kappen en een dikke boom niet. Soms geldt een “herplantingsplicht”. Je moet dan een nieuwe boom planten of een bedrag storten in het “herplantingsfonds” van de gemeente (o.a. in Amsterdam). Soms mag je een boom zonder vergunning kappen als er sprake is van “direct gevaar” of vergelijkbaar spoedeisend belang (noodkap).
Je mag in ieder geval nooit een boom kappen waarin broedende vogels of vleermuizen zitten of jaarrond beschermde nesten van bijvoorbeeld roofvogels of uilen. De provincie kan hiervoor eventueel een ontheffing verlenen.

Alleen de eigenaar van de grond waar de boom op staat kan een kapvergunning aanvragen. Dus een huurder van een woning kan zelf geen kapvergunning aanvragen.


boom tips

De regels voor kapvergunningen worden per gemeente vastgesteld en vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en ook via ‘Omgevingsloket Online’. Maar pas op! Soms staat er op het “Omgevingsloket online” iets anders dan in de APV op de website van uw gemeente. Doe daarom een snelle check via omgevingsloket online en raadpleeg voor de zekerheid ook de AVP op de website van uw gemeente.


Kosten (stand 2018)

Zeer grote verschillen per gemeente.
Als u een kapvergunning nodig heeft, rekent de gemeente meestal kosten (leges) voor de behandeling van uw kapvergunning. Dit bedrag bent u altijd kwijt, ook al wordt uw kapvergunningaanvraag afgewezen.

Kosten (leges) voorbeelden voor de behandeling van een kapvergunningaanvraag (beperkte opsomming):

Amersfoort: gratis
Amsterdam:
 122,- euro voor 1-5 bomen.
Deventer: 82,50 per boom.
Diemen: 57,- per boom.
Ede: 47,- euro voor de eerste boom, 89,- voor 2 bomen, 124,50 voor drie bomen.
Hilversum: 218,- euro per boom.
Utrecht:  540,85 euro voor 1-5 bomen. Elke volgende boom 15,- euro
Zwolle: 114,- euro voor de eerste boom. Elke volgende boom 40,- euro

In bovenstaande gemeenten is meestal een kapvergunning nodig. Veel andere gemeenten hebben de kapvergunningplicht afgeschaft voor bomen die niet op een lijst met bijzondere bomen staan.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend en wij zijn niet aansprakelijk voor de juistheid van deze informatie.

Termijn

De meeste gemeenten hanteren een termijn van 8 weken voor de behandeling van een kapvergunning-aanvraag. De gemeente kan de termijn met maximaal 6 weken verlengen als er aanvullende gegevens nodig zijn. Na de vergunningverlening dient er nog een periode van 6 weken te worden gewacht met het kappen totdat de bezwaartermijn is verstreken en de vergunning onherroepelijk is geworden. Een omgevingsvergunning kappen blijf meestal 2 jaar geldig.

Boete

Het illegaal vellen van een boom is een strafbaar feit op grond van de Wet Economische Delicten. De boete bij het kappen van een vergunningplichtige boom zonder vergunning is vaak afhankelijk van de waarde van de boom. Die waarde kan varieren van een paar honderd euro tot tienduizenden euro’s voor een bijzondere boom. Bovendien kan worden verplicht om een gelijke of grotere boom te planten en dat kan ook kostbaar zijn.

U heeft nodig bij de aanvraag:

 • een omschrijving van de boom (omvang en type)
 • de plaats van de boom (adres en situatietekening)
 • de reden
 • eventueel de schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom

Mogelijke redenen voor het toewijzen van een kapvergunning

 • De boom vormt een gevaar voor de omgeving.
 • De boom is ziek of verzwakt (bijvoorbeeld paddestoelen op de stamvoet)
 • De boom is dood.
 • De boom veroorzaakt erg veel hinder of overlast.
  • Bijvoorbeeld: langdurige daglichtontneming in het belangrijkste woonvertrek. Dat kan ook bij de buren zijn.
 • De boom ondermijnt de fundering van uw huis.
 • De boom staat te dicht bij uw huis.
 • De boom zorgt voor erg veel schaduw of belemmert erg het zicht.
 • De boom moet gekapt worden vanwege onderhoud in de omgeving.

Mogelijke redenen voor het afwijzen van een kapvergunningaanvraag

 • natuur- en milieuwaarden;
 • landschappelijke waarden;
 • cultuurhistorische waarden;
 • waarden van stads- en dorpschoon;
 • waarden voor recreatie en leefbaarheid;
 • leeftijd;
 • toekomstverwachting;
 • ruimtelijke structuur;

Meestal krijgt u geen kapververgunning in deze situaties:

 • U wilt kappen omdat de boom uw uitzicht of lichtinval verstoord
 • U wilt kappen door overlast van vogels, bladluis of vallende bladeren
 • U wilt een monumentale boom kappen. Een monumentale boom staat op de lijst van beschermde bomen