Bij het wegfrezen van boomwortels in een “archeologisch waardevol gebied” kan een gemeente beperkingen opleggen hoe diep er in de grond gefreesd of gegraven mag worden.

Als op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat:

  • op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn
  • wel aanwezige archeologische waarden in voldoende mate zijn veilig gesteld

Kan een ontheffing worden verleend om dieper te graven dan de maximaal toegestane graafdiepte (grondroeringdiepte).

Voorbeeld: In de archeologisch waardevolle gebieden in Arnhem is een maximale graafdiepte van 40cm toegestaan.

Of u in een  “archeologisch waardevol” gebied woont is terug te vinden op de “Archeologische waarden en verwachtingskaarten” van uw gemeente.