Overhangende takken van de buren snoeien

Eén van de meest voorkomende problemen met buren en bomen zijn overhangende takken.
Overhangende takken van de buren kunnen hinderlijk zijn en mogen door de eigenaar van een tuin waar de takken overheen hangen (de benadeelde partij) onder bepaalde voorwaarden eigenhandig worden verwijderd.
De wet en de jurisprudentie stelt een aantal voorwaarden aan het eigenhandig verwijderen van overhangende takken.

Overhangende takken van buren. Een veel voorkomende ergernis. U heeft het recht deze takken te verwijderen (onder voorwaarden, zie hieronder)

Mondeling overleg

De belangrijkste voorwaarde is dat er eerst overleg met de buren moet zijn geweest. Leidt overleg niet tot overeenstemming, dan is het te adviseren om (buurt)bemiddeling in te schakelen. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden van (gratis) bemiddeling.

Aangetekende brief

Leidt de bemiddeling ook niet tot overeenstemming, dan moet er eerst een aangetekend schriftelijk verzoek aan de buur worden gestuurd met het verzoek de overhangende takken van zijn bomen te (laten) verwijderen.
In de brief moet een termijn worden gesteld.
Een redelijke termijn is tussen de 4 en 6 weken, maar kan ook langer zijn als de betreffende boom beter in een ander jaargetijde kan worden gesnoeid.

Vakkundig snoeien

Een tweede voorwaarde is dat het snoeien van overhangende takken de gezondheid van de boom en dus ook de balans niet mag aantasten. De balans van de boom bewaren kan een probleem zijn als de boom dicht op de erfgrens staat. Het wegnemen van de takken aan één zijde is dat niet toegestaan. Het snoeien van overhangende takken moet dus altijd vakkundig gebeuren.

Als er teveel wordt gesnoeid kan de boom onherstelbaar beschadigen en zelfs dood gaan.
U bent dan aansprakelijk voor het doden van de boom en de buren kunnen dan met succes schadevergoeding eisen.

Voorbeeldbrief overhangende takken voor de buren

Stuur deze brief aangetekend en bewaar het verzendbewijs.
De tekst tussen de haken [ ] dient te worden aangepast.


[Naam van de buren]
[Adres van de buren]
[Postcode en woonplaats van de buren]

[Uw woonplaats], [verzenddatum van deze brief]

Onderwerp: verzoek om snoeien overhangende takken

Beste buren,

Zoals mondeling besproken op [datum] hebben wij last van overhangende takken van de [omschrijving van de boom] die in jullie tuin staat. De takken hangen namelijk over de erfgrens boven onze tuin. Hierdoor kunnen wij niet optimaal van onze tuin gebruikmaken. We willen graag dat jullie deze overhangende takken (laten) snoeien, zodat deze niet meer boven onze tuin hangen.
Binnen vier weken snoeien
Wij gaan ervan uit dat jullie de takken binnen vier weken snoeien. Dat is vóór [datum]. Als het na vier weken niet gebeurd is, zullen wij dat zelf (laten) doen. Wettelijk gezien mag dat namelijk als jullie niet op ons verzoek reageren (artikel 5:44 van het Burgerlijk Wetboek).
Wij hopen dat jullie aan ons verzoek tot snoeien gehoor geven en dat deze kwestie niet verder tussen ons staat.

Met vriendelijke groet,

[Uw handtekening]

[Uw naam]
[Uw adres]
[Uw postcode en woonplaats]